» برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نگاه حقوقی

1-اصل23---------منع تفیش عقاید

2-اصل24--------آزادی بیان

3-اصل25--------منع بازرسی وتجسس غیر قانونی

4-اصل32--------منع دستگیری غیر قانونی افراد ملت

5--اصل35------حق انتخاب وکیل در دادگاهها

6-اصل37-------اصل برائت

7-اصل38-------ممنوعیت شکنجه

8-اصل46-احترام به مالکیت حاصل

9-اصل159-صلاحیت عام دادگستری


آخرین مطالب این وبلاگ